8 oktober 2007

Kodak (1978, pianiste)

tv-reclamespotje Kodak (1978, pianiste)tags & payoff:
kodak de kleuren uit 't gele doosje
pianospelend meisje pianiste

zo'n moment
pak je met Kodak

.