8 november 2011

PTT Telecom (tot 10 tellen - versie 3)

PTT Telecom campagne: tot 10 tellen - versie 3 (bus gemist)
tags & payoff:
ptt telecom bellen even tot 10 tellen bus gemist

.