21 maart 2016

World Access - Planet Internet (1997)


World Access - Planet Internet
tv commercial 1997

tags & payoff:
world access; planet internet; nina brink
pluk van de petteflet; annie m.g. schmidt
wereldwijzer op internet

.